AVR-IplaTV-Box - zamieniamy zestaw Atnel ATB na Arduino

Posted on 26 October, 2019 at 15:43

Tags: Java Linux AVR Arduino


AVR-IplaTV-Box - zamieniamy zestaw Atnel ATB na Arduino

Ten post jest kontynuacją poprzedniego wątku, w którym przedstawiałem koncepcję urządzenia AVR-IplaTV-Box. Analizując komentarze jakie pojawiły się pod tamtym postem postanowiłem zamienić zastosowany wcześniej zestaw ATB na zewnętrzny moduł Arduino z wyświetlaczem LCD.

Migracja z zestawu ATB do Arduino

Proces migracji z ATB do Arduino był stosunkowo prosty, ponieważ głównym zadaniem tego zewnętrznego modułu jest odczytywanie komend IR z pilota i przesyłanie ich do komputera. Biorąc pod uwagę fakt, że każde Arduino jest wyposażone w układ pozwalający na komunikację UART<->USB, proces developmentu sprowadził się w głównej mierze do doboru bibliotek, kórych w sieci jest bardzo dużo.

Dodatkowa rozbudowa - LCD

Podczas tworzenia zewnętrznego modułu IR postanowiłem również zaimplementować wyświetlacz LCD 2x16 ze sterownikiem HD44780 w celu wyświetlania dodatkowych informacji o aktualnie oglądanym programie TV. Niestety nie posiadałem konwertera HD44780<->I2C, który pozwala na sterowanie tym wyświetlaczem przy użyciu 4 przewodów (w tym 2 zasilających). W rezultacie, w środku urządzenia znajduje się dużo przewodów połączeniowych.

avr-ipla-tv-box-arduino--front
Zewnętrzny moduł IR - przód
avr-ipla-tv-box-arduino--back
Zewnętrzny moduł IR - tył
avr-ipla-tv-box-arduino--inside
Zewnętrzny moduł IR - wnętrze

Hardware

Jeśli chodzi o część sprzętową modułu, to składa się ona z Arduino Nano, wyświetlacza LCD HD44780, odbiornika IR TSOP31236 oraz kilku biernych elementów elektronicznych. Do budowy korpusu modułu wykorzystałem niepotrzebne etui na okulary (eco-friendly xD). Poniżej zamieszczam schemat elektryczny oraz połączeniowy modułu, który został stworzony przy użyciu darmowego programu Fritzing.

avr-ipla-tv-box-arduino--bb
Schemat połączeniowy modułu
avr-ipla-tv-box-arduino--schem
Schemat elektryczny modułu
arduino-nano-pinout
Arduino Nano - pinout
Źródło: https://core-electronics.com.au/tutorials/compare-arduino-boards.html#nano

Dobór bibliotek Arduino

W projekcie zastosowałem Arduino Nano, które jest bardzo popularne wśród społeczności Arduino, więc znalezienie biblioteki do obsługi odbiornika podczerwieni TSOP31236 oraz wyświetlacza HD44780 było trywialnie proste.

Finalnie w projekcie wykorzystałem dwie poniższe biblioteki:

 • LiquidCrystal by Arduino, Adafruit version 1.0.7
 • IRremote by shirriff version 2.2.3

Dodatkowo postanowiłem napisać prostą funkcję do scrollowania tekstu w jednej linii, która domyślnie nie jest implementowana w bibliotekach do obsługi LCD ze sterownikiem HD44780.

Software

Sam program na Arduino jest stosunkowo prosty i łatwy do analizy. W głównej pętli programu wywoływane są funkcje do odczytu/aktualizacji stanu całej aplikacji oraz jednego przerwania, które nakręca softwarowy timer odpowiedzialny za scrollowanie tekstu na wyświetlaczu.

W oprogramowanie modułu można wyróżnić cztery główne stany:

 • Odczyt komend z IR i wysłanie ich do komputera.
 • Odczyt danych z komputera dot. aktualnie oglądanego programu TV.
 • Aktualizacja danych do wyświetlenia na wyświetlaczu LCD - aktualizacja bufora.
 • Wyświetlenie informacji na LCD - scrollowanie.

Scrollowanie tekstu odbywa się w jednym z dwóch trybów. Pierwszy (no force) wyświetla aktualny tekst z bufora, a sam bufor jest aktualizowany dopiero, gdy cała zawartość zostanie wyświetlona (płynne przejście). Drugi tryb (force) wymusza natychmiastową aktualizację bufora, a proces scrollowania zaczyna się od początku. Tryb ‘force’ jest wykorzystywany w momencie zmiany aktualnie oglądanego kanału, natomiast tryb ‘no force’ podczas aktualizacji informacji o aktualnie oglądanym programie (w głównej mierze chodzi o aktualizację postępu aktualnie oglądanego programu wyrażonego w procentach)

/*
  AVR Ipla TV Box.

  version: v1.1.0
  author: DevTomek.pl
*/
#include <LiquidCrystal.h> // LiquidCrystal by Arduino, Adafruit version 1.0.7
#include <IRremote.h> // IRremote by shirriff version 2.2.3

// LED
const int INFO_LED = 13;

// IR
const int IR_SENSOR = 2;
IRrecv irrecv(IR_SENSOR);
decode_results results;

// LCD
const int SCREEN_WIDTH = 16;
const int SCREEN_HEIGHT = 2;
const int RS = 7, EN = 8, D4 = 9, D5 = 10, D6 = 11, D7 = 12;
LiquidCrystal lcd(RS, EN, D4, D5, D6, D7);

// Serial Read
const char READ_DATA_SEPARATOR = '|';
const uint8_t READ_BUFFER_SIZE = 255;
char readBuffer[READ_BUFFER_SIZE];
boolean hasNewData = false;

// Global Variables
String line1 = "AVR-Ipla-TV-Box";
String line1Buffer = line1;
unsigned int line1Length = 16;
String line2 = "  DevTomek  ";
String line2Buffer = line2;
int stringStart, stringStop = 0;
int scrollCursor = SCREEN_WIDTH;
volatile uint8_t timer1 = 0;


void setup() {

 /* Based on: Arduino Timer Interrupts Calculator */
 // TIMER 1 for interrupt frequency 100 Hz:
 cli(); // stop interrupts
 TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0
 TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
 TCNT1 = 0; // initialize counter value to 0
 // set compare match register for 100 Hz increments
 OCR1A = 19999; // = 16000000 / (8 * 100) - 1 (must be <65536)
 // turn on CTC mode
 TCCR1B |= (1 << WGM12);
 // Set CS12, CS11 and CS10 bits for 8 prescaler
 TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10);
 // enable timer compare interrupt
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
 sei(); // allow interrupts

 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Starting initialization...");
 pinMode(INFO_LED , OUTPUT);
 lcd.begin(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
 irrecv.enableIRIn();
 Serial.println("Initialization done!");
}

void loop() {
 readIRData();
 readSerialData();
 updateData();

 if (timer1 > 25) {
  scroll();
  timer1 = 0;
 }

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
 timer1++;
}

void readIRData() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  if (results.value != 0xFFFFFFFF) {
   digitalWrite(INFO_LED , HIGH);
   Serial.println(results.value, HEX);
   digitalWrite(INFO_LED , LOW);
  }
  irrecv.resume();
 }
}

void readSerialData() {
 while (hasNewData == false && Serial.available() > 0) {
  static uint8_t ndx = 0;
  char rc = Serial.read();
  if (rc != '\n') {
   readBuffer[ndx] = rc;
   ndx++;
   if (ndx >= READ_BUFFER_SIZE) {
    ndx = READ_BUFFER_SIZE - 1;
   }
  } else {
   readBuffer[ndx] = '\0';
   ndx = 0;
   hasNewData = true;
  }
 }
}

void updateData() {
 if (hasNewData == true) {
  // RX frame structure: [LINE_1_DATA|LINE_2_DATA|IS_FORCE_MODE]
  line1Buffer = getValue(readBuffer, READ_DATA_SEPARATOR, 0);
  line2Buffer = getValue(readBuffer, READ_DATA_SEPARATOR, 1);
  boolean isForceMode = getValue(readBuffer, READ_DATA_SEPARATOR, 2) == "true";
  if (isForceMode) {
   updateLcdData();
  }
  hasNewData = false;
 }
}

String getValue(String data, char separator, int index) {
 int found = 0;
 int strIndex[] = {0, -1};
 int maxIndex = data.length() - 1;

 for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
  if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
   found++;
   strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
   strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  }
 }

 return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}

void scroll() {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(scrollCursor, 0);
 lcd.print(line1.substring(stringStart, stringStop));
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(line2);

 if (stringStart == 0 && scrollCursor > 0) {
  scrollCursor--;
  stringStop++;
 } else if (stringStart == stringStop) {
  updateLcdData(); // update the text as the previous one will be displayed
 } else if (stringStop == line1Length ) {
  stringStart++;
 } else if (line1Length < SCREEN_WIDTH && stringStop == (SCREEN_WIDTH + line1Length) ) {
  stringStart++;
  stringStop = stringStart;
 } else {
  stringStart++;
  stringStop++;
 }

}

void updateLcdData() {
 stringStart = stringStop = 0;
 scrollCursor = SCREEN_WIDTH;
 line1 = line1Buffer;
 line2 = line2Buffer;
 line1Length = line1.length();
}

Aktualny kod można również znaleźć na moim GitHub’ie w repozytorium AVR-Ipla-TV-Box i katalogu Arduino.

Podsumowanie

Na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że zastosowany na początku projektu zestaw Atnel ATB, był celowym wyborem, ponieważ projekt był wtedy w fazie rozwoju, więc zastosowanie zestawu uruchomieniowego miało jak najbardziej sens. Po długotrwałych testach okazało się, że cały projekt zakończył się sukcesem i wszystko działa zgodnie z moimi oczekiwaniami, co oznaczało że trzeba przejść do kolejnego etapu, czyli stworzenie finalnej wersji urządzenia i zastąpienie zestawu uruchomieniowego, czymś w rodzaju zewnętrznego modułu IR.


Please provide a valid nick.
Please provide a valid content.

* These fields are required.